ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP- THÁNG 06/2021

Chúng tôi nhận thấy trong thời gian gần đây Chính phủ và các cơ quan ban ngành có thẩm quyền Việt Nam đã ban hành rất nhiều quy định về ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (“thuế TNDN”) nhằm hỗ trợ và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Công ty TNHH MACT Việt Nam (“MACTVN”) điểm tin một số nội dung nổi bật để Quý Khách hàng nắm rõ:

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao ngày 16/03/2021 (“QĐ 10”). Chúng tôi nhận thấy QĐ 10 rất đáng lưu tâm do doanh nghiệp công nghệ cao là đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định (thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tính từ năm doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao). QĐ 10 có hiệu lực từ ngày 30/04/2021.

MACTVN tóm tắt tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao của QĐ 10 như sau:

 • Tiêu chí doanh thu: Doanh thu sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 70% tổng doanh thu thuần hàng năm;
 • Tiêu chí chi phí nghiên cứu và phát triển: Tỷ lệ chi phí nghiên cứu và phát triển trên tổng doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào (giá trị nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất nhập khẩu và mua nội địa) hàng năm:
 • Doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng và tổng số lao động từ 3.000 người trở lên phải đạt ít nhất 0,5%;
 • Doanh nghiệp không thuộc trường hợp nêu trên, có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên phải đạt ít nhất 1%;
 • Doanh nghiệp không thuộc các trường hợp nêu trên phải đạt ít nhất 2%.
 • Tiêu chí về tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển: Có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên (ký Hợp đồng có thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc Hợp đồng không xác định thời hạn trong đó lao động có trình độ cao đẳng không vượt quá 30%) trên tổng số lao động:
 • Doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng và tổng số lao động từ 3.000 người trở lên phải đạt ít nhất 1%;
 • Doanh nghiệp không thuộc trường hợp nêu trên có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên phải đạt ít nhất 2,5%;
 • Doanh nghiệp không thuộc các trường hợp nêu trên phải đạt ít nhất 5%.

Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước thời điểm QĐ 10 có hiệu lực thi hành (30/04/2021) mà chưa được cấp thì thực hiện theo tiêu chí quy định tại QĐ 10.

Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 11/01/2021, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTC (“TT 03”) về miễn, giảm thuế TNDN đối với Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (“Doanh nghiệp KHCN”) quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 (“NĐ 13”). Nội dung chi tiết của TT 03 được tóm tắt như sau:

 • Đối tượng áp dụng của TT 03:
 • Doanh nghiệp KHCN theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ;
 • Chi nhánh hạch toán độc lập đáp ứng điều kiện của TT 03 về Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KHCN và doanh thu.
 • Mức ưu đãi thuế TNDN được hưởng đối với Doanh nghiệp KHCN:
 • Miễn 04 năm và giảm 50% thuế TNDN phải nộp trong 09 năm tiếp theo;
 • Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối được tính liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KHCN. Nếu Doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KHCN thì năm đầu tiên tính thời gian miễn thuế, giảm thuế là năm thứ tư;
 • Trong thời gian đang được ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN, nếu Doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện về doanh thu của các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu năm thì năm đó Doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Năm không được hưởng ưu đãi thuế TNDN được tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN của Doanh nghiệp KHCN;
 • Trường hợp Doanh nghiệp KHCN đã có thu nhập chịu thuế nhưng thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN của năm đầu tiên dưới 12 (mười hai) tháng thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN trong năm đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế TNDN vào năm tiếp theo.
 • Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN:
 • Điều kiện về Giấy phép: Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KHCN;
 • Điều kiện về doanh thu: Doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của Doanh nghiệp;

Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả KHCN trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường;

 • Điều kiện về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ: Doanh nghiệp KHCN phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN trong kỳ. Trường hợp Doanh nghiệp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động này thực hiện phân bổ theo quy định của Luật Thuế TNDN.

Doanh nghiệp KHCN phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai;

 • Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN:
 • Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được ưu đãi và kê khai vào Bảng kê ưu đãi thuế TNDN;
 • Bảng kê ưu đãi thuế TNDN được nộp kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm.

Công ty TNHH MACT Việt Nam rất vui lòng cung cấp các dịch vụ bao gồm:

 • Tư vấn đánh giá tính khả thi được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện Doanh nghiệp công nghệ cao, Doanh nghiệp KHCN và Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ;
 • Tư vấn thủ tục ưu đãi thuế TNDN theo diện Doanh nghiệp công nghệ cao, Doanh nghiệp KHCN và Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, Công ty TNHH MACT Việt Nam để được tư vấn chi tiết:

Pham Quoc Viet, Chủ tịch, Email: Vietpq@mactvn.com, Mobile: 0984.998.265.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0984 998 265