BẢN TIN THUẾ VIỆT NAM THÁNG 09/2020

CẬP NHẬT QUY ĐỊNH VỀ THUẾ VÀ HÓA ĐƠN

Thuế Thu nhập cá nhân (“thuế TNCN”) đối với quà tặng

Ngày 03/01/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 69/CT-TTHT (“CV 69”) về thuế Thu nhập cá nhân (“thuế TNCN”) đối với quà tặng khách hàng. Theo đó, CV 69 nêu rõ trường hợp quà tặng khách hàng không vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận và không thuộc trường hợp quà tặng phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước (Ví dụ: Ô tô, xe máy…) thì quà tặng đó không bị tính thuế TNCN.

Quý khách hàng lưu ý, trường hợp quà tặng mặc dù có tính chất tương tự như trên nhưng Công ty lại tặng cho nhân viên, quà tặng này có rủi ro bị coi là thu nhập từ tiền lương, tiền công và bị tính thuế TNCN theo quy định.

Ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử phải cùng 01 ngày

Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 800/CT-TTHT (“CV 800”) hướng dẫn về hóa đơn điện tử. MACTVN điểm qua một số nội dung đáng chú ý về Công văn này như sau:

 • Hóa đơn điện tử phải đáp ứng quy định về tính toàn vẹn của thông tin theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 mới được coi là hóa đơn hợp pháp;
 • Nội dung “Ngày ký hóa đơn điện tử” không phải là nội dung bắt buộc của hóa đơn điện tử;
 • Trường hợp hóa đơn điện tử có “Ngày ký hóa đơn” thì “Ngày ký hóa đơn” và “Ngày lập hóa đơn” phải là một; và
 • “Ngày lập hóa đơn” là ngày xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.

Thuế TNCN đối với tiền lương, thưởng của năm 2019 được chi trả trong năm 2020

Ngày 17/01/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1464/CT-TTHT (“CV 1464”) hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền lương, thưởng của năm 2019 nhưng được chi trả trong năm 2020. Cụ thể, khoản tiền lương, thưởng năm 2019 chi trả cho người lao động phải được tính và kê khai thuế TNCN theo thời điểm thực chi trả. Do đó, khoản lương, thưởng của năm 2019 thực trả trong năm 2020 này phải được tính vào quyết toán thuế TNCN của năm 2020 thay vì năm 2019.

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (“thuế TNDN”) năm 2020

Ngày 25/09/2020, Chính Phủ ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP (“NĐ 114”) hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 (“NQ 116”) về giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. NĐ 114 có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116 có hiệu lực thi hành và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

MACTVN xin lưu ý Quý khách hàng một số nội dung quan trọng của NĐ 114 như sau:

 • Giảm 30% thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 trong trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng: Doanh thu năm 2020 bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật thuế TNDN;
 • Doanh nghiệp mới thành lập, chuyển đổi loại hình, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được được hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định theo tỷ lệ số tháng hoạt động thực tế trên 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong tháng thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng;
 • Tạm nộp thuế TNDN theo quý với tỷ lệ tạm nộp là 70% số thuế TNDN phải nộp theo quý trong trường hợp doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng;
 • Số thuế TNDN được giảm của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 bao gồm toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm cả thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm, khai thác khoáng sản…;
 • Số thuế TNDN được giảm được tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020, sau khi đã trừ đi số thuế TNDN được hưởng ưu đãi theo quy định;
 • Kỳ tính thuế TNDN được hưởng ưu đãi thuế được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì kỳ tính thuế TNDN xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật thuế TNDN. Chúng tôi lưu ý, theo quan điểm chưa chính thống của một số cơ quan thuế, trường hợp doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch, ưu đãi thuế theo NĐ 114 sẽ được áp dụng cho năm tài chính mà ngày bắt đầu năm tài chính là ngày thuộc năm dương lịch 2020 (Ví dụ: Năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2020 thì ưu đãi thuế áp dụng theo NĐ 114 cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/06/2021). MACTVN sẽ cập nhật Quý khách hàng khi có các hướng dẫn chính thức bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền;
 • Trong trường hợp (i) kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập là năm 2019 hoặc (ii) kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản là năm 2021 có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 để hình thành một kỳ tính thuế TNDN. Tuy nhiên, thuế TNDN được giảm chỉ áp dụng cho doanh thu của 12 tháng năm 2020;
 • Số thuế tăng thêm được giảm 30% áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2020 hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp;
 • Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2020 hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm giảm số thuế TNDN phải nộp thì xử lý số tiền thuế nộp thừa (nếu có) theo quy định.

Thay đổi quy trình sản xuất của dự án đầu tư vẫn được hướng ưu đãi thuế TNDN

Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 4836/CT-TTHT (“CV 4836”) ngày 09/03/2020 hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư thay đổi quy trình sản xuất. Theo đó, Cục thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp thay đổi quy trình sản xuất sản phẩm nhưng không làm thay đổi sản phẩm sản xuất ra và vẫn đáp ứng các quy định về ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư đăng ký ban đầu thì dự án đầu tư của doanh nghiệp vẫn được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

 

CẬP NHẬT QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG

Miễn đóng đoàn phí công đoàn

Ngày 29/07/2020, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Công văn số 711/TLĐ về miễn đóng đoàn phí công đoàn do dịch bệnh Covid-19. Cụ thể:

 • Đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập trên. Mức lương cơ sở áp dụng từ cho năm tài chính 2020 bao gồm 02 giai đoạn: (i) Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 là 1.490.000 VND/tháng và (ii) Từ 01/07/2020 trở đi là 1.600.000 VND/tháng; và
 • Miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 áp dụng đến hết thời điểm ngày 31/12/2020.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, Công ty TNHH Mact Việt Nam, để được tư vấn chi tiết:

Pham Quoc Viet, Chairman, Email: Vietpham251@gmail.com, Mobile: 0984.998.265.

Pham Minh Ngoc, Deputy General Director, Email: Ngocpmmact@gmail.com, Mobile: 0349.143.257.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0984 998 265