BẢN TIN THUẾ VIỆT NAM THÁNG 08/2020

Hướng dẫn quan trọng về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết

Ngày 14/07/2020, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 2835/TCT-TTKT (“CV 2835”) hướng dẫn Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (“NĐ 68”) về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. CV 2835 làm rõ nội dung của NĐ 68 về việc (i) nâng mức trần chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và (i) nguyên tắc áp dụng hồi tố việc nâng mức trần này cho năm 2017 và 2018. Cụ thể như sau:

  • Nâng mức khống chế chi phí lãi vay thuần từ 20% lên 30% của Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ (sau đây gọi tắt là “Mức khống chế lãi vay mới”). Xin lưu ý, chi phí lãi vay thuần là lãi đi vay trừ (-) lãi tiền gửi, lãi cho vay;
  • Đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của việc nâng mức khống chế chi phí lãi vay nêu trên, mặc dù NĐ 68 có hiệu lực từ kỳ tính thuế 2019, NĐ 68 cho phép điều chỉnh hồi tố Mức khống chế lãi vay mới cho cả năm 2017 và 2018:
  • Trường hợp chưa qua thanh, kiểm tra thuế: Doanh nghiệp được bù trừ số thuế TNDN và tiền chậm nộp tương ứng vào số thuế TNDN năm 2020. Nếu năm 2020 bù trừ không hết thì được bù trừ vào số thuế TNDN phải nộp trong vòng 05 năm tiếp theo kể từ năm 2020;
  • Trường hợp đã thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận, quyết định xử lý: Doanh nghiệp đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định lại số thuế TNDN phải nộp, tiền chậm nộp tương ứng để bù trừ phần chênh lệch vào số thuế TNDN năm 2020. Thời hạn bù trừ phần chênh lệch số thuế TNDN tương tự như trường hợp trên (trong vòng 05 năm tiếp theo kể từ năm 2020).
  • Kê khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNDN: Theo quan điểm của một số cục thuế lớn, việc kê khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNDN và Mẫu số 01 của NĐ 68 (kê khai về giao dịch liên kết) cho kỳ tính thuế năm 2017 đến 2019 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có (i) giao dịch liên kết và (ii) tỷ lệ chi phí lãi vay cao hơn mức khống chế lãi vay 20% của NĐ 20.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, Công ty TNHH Mact Việt Nam, để được tư vấn chi tiết:

Pham Quoc Viet, Chairman, Email: Vietpham251@gmail.com, Mobile: 0984.998.265.

Pham Minh Ngoc, Deputy General Director, Email: Ngocpmmact@gmail.com, Mobile: 0349.143.257.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0984 998 265